IMG-LOGO

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ www.innowastethailand.co.th

บริษัท อินโนเวสต์ (ประเทศไทย)จำกัด (“Inno Waste” “บริษัท” หรือ “ของบริษัท” ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อบริษัทอย่างมาก บริษัทจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ทางบริษัทโดยสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทอาจขออนุญาติเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์เช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทางบริษัทจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทางบริษัททำกับท่านเท่านั้น ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของบริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางบริษัท ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัท ทางบริษัทจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัท และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น


1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทในช่องทางอื่น ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

•  ชื่อ-สกุล

•  ชื่อบริษัท

•  ที่อยู่ในการจัดส่ง

•  ที่อยู่สำหรับใบเสร็จ

•  อีเมล

•  หมายเลขติดต่อ เช่น มือถือหรือหมายเลขอื่นๆที่สามารถติดต่อได้

•  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

•  Line ID

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางบริษัทหรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางบริษัทขอสงวนวสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้


บริษัทจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางบริษัทด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม


ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับอนุญาติจากจากบุคคลนั้นๆแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้อนุญาติจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ


2.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

•  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ

•  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของ Inno Waste

•  เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของ Inno Waste

•  เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มของ Inno Waste

   *เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

•  เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า

•  เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน

•  เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ

•  เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนแพลตฟอร์มของ Inno Waste

•  เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Inno Waste

•  เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการบนแพลตฟอร์มของ Inno Waste

•  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Inno Waste หรือผู้ขายรายอื่นๆบนแพลตฟอร์มของ Inno Waste

ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ


ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากทางบริษัทต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอ


ทางบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็น


3.สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาติให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาติ หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ


หากทางบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทางบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


ท่านยินยอมและอนุญาติให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาติ หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ


4.การถอนความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตจำนงที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทาง info@innowastethailand.co.th เพื่อแสดงดจตจำนงของท่านในการยกเลิกความยินยอมของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้หรือเผิดเผยข้อมูลของท่าน ทางบริษัทอาจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของเราในกรณีดังกล่าว


5.การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าอื่นๆในการบริการ


เราจะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น


6.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดยทางบริษัทภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทาง info@innowastethailand.co.th ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้


7.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เก็บจากท่านไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

•  จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

•  บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

•  ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

*รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทางบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อทางบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน ทางบริษัทขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ


8.ผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน


9.การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทางบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทอาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น


เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของ www.innowastethailand.co.th เซอร์ฟเวอร์ของทางบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:

•  IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

•  ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

•  เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท

•  หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

•  เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ


คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้ทางบริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้ทงาบริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้ทางบริษัทสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น


สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน


เว็บบีคอนส์ เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทางบริษัท โดยจะช่วยให้ทางบริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น


10.สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

ทางบริษัทไม่อนุญาติให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของบริษัท อีกทั้งบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีผู้ขายรายทุกรายไม่ได้รับอนุญาติให้ติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมและอนุญาติจากทั้งสองฝ่ายโดยชัดแจ้ง ดังนั้นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทุกท่านไม่ควรติดต่อสื่อสารกันบนแพลตลฟอร์มของ Inno Waste โดยมีการส่งสแปม สปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กันและกัน หากท่านต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อผ่าน info@innowastethailand.co.th


11.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทจะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอหรือไม่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัท


12.การติดต่อ อินโนเวสต์ (ประเทศไทย)

หากท่านต้องติดต่อทางบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือท่านต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุ้กกี้โปรดติดต่อเราที่ info@innowastethailand.co.th